میزبانی وب لینوکس ایران

IRLCPTHP-1

فضا ۲۰۰ مگابایت
پهنای باند 5 گیگ
پارک دامنه ۵ عدد
زیر دامنه نامحدود
افزودن دامنه ۰ عدد
دیتابیس نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود

IRLCPTHP-2

فضا ۵۰۰ مگابایت
پهنای باند 10 گیگ
پارک دامنه ۱۰ عدد
زیر دامنه نامحدود
افزودن دامنه ۰ عدد
دیتابیس نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود

IRLCPTHP-3

فضا ۱۰۰۰ مگابایت
پهنای باند 20 گیگ
پارک دامنه نامحدود
زیر دامنه نامحدود
افزودن دامنه ۱ عدد
دیتابیس نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود

IRLCPTHP-4

فضا ۲۰۰۰ مگابایت
پهنای باند 40 گیگ
پارک دامنه نامحدود
زیر دامنه نامحدود
افزودن دامنه ۱ عدد
دیتابیس نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود

IRLCPTHP-5

فضا 5۰۰۰ مگابایت
پهنای باند 100 گیگ
پارک دامنه نامحدود
زیر دامنه نامحدود
افزودن دامنه 2 عدد
دیتابیس نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود

IRLCPTHP-6

فضا 10۰۰۰ مگابایت
پهنای باند 200 گیگ
پارک دامنه نامحدود
زیر دامنه نامحدود
افزودن دامنه 4 عدد
دیتابیس نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود