میزبانی وب لینوکس

NLCPTHP-1

فضا ۲۰۰ مگابایت
پهنای باند ۱ گیگ
پارک دامنه ۵ عدد
زیر دامنه ۱۰ عدد
افزودن دامنه ۰ عدد
دیتابیس ۲ عدد
اکانت ایمیل ۱۰ عدد

NLCPTHP-2

فضا ۵۰۰ مگابایت
پهنای باند ۲ گیگ
پارک دامنه ۱۰ عدد
زیر دامنه ۲۰ عدد
افزودن دامنه ۰ عدد
دیتابیس ۵ عدد
اکانت ایمیل ۲۰ عدد

NLCPTHP-3

فضا ۱۰۰۰ مگابایت
پهنای باند ۳ گیگ
پارک دامنه ۱۵ عدد
زیر دامنه ۳۰ عدد
افزودن دامنه ۰ عدد
دیتابیس ۱۰ عدد
اکانت ایمیل ۳۰ عدد

NLCPTHP-4

فضا ۲۰۰۰ مگابایت
پهنای باند ۶ گیگ
پارک دامنه ۲۰ عدد
زیر دامنه نامحدود
افزودن دامنه ۱ عدد
دیتابیس ۱۰ عدد
اکانت ایمیل نامحدود