میزبانی وب لینوکس حرفه ای

PLCPTHP-1

فضا ۲۰۰ مگابایت
پهنای باند 5 گیگ
پارک دامنه ۵ عدد
زیر دامنه نامحدود
افزودن دامنه ۰ عدد
دیتابیس نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود

PLCPTHP-2

فضا ۵۰۰ مگابایت
پهنای باند 10 گیگ
پارک دامنه ۱۰ عدد
زیر دامنه نامحدود
افزودن دامنه ۰ عدد
دیتابیس نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود

PLCPTHP-3

فضا ۱۰۰۰ مگابایت
پهنای باند 20 گیگ
پارک دامنه نامحدود
زیر دامنه نامحدود
افزودن دامنه ۱ عدد
دیتابیس نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود

PLCPTHP-4

فضا ۲۰۰۰ مگابایت
پهنای باند 40 گیگ
پارک دامنه نامحدود
زیر دامنه نامحدود
افزودن دامنه ۱ عدد
دیتابیس نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود